ဆုိဒ္ကုိ အသစ္ျပင္ဆင္ စာျပန္ေရးျခင္း

မဂၤလာပါ…၊

ဤ ဘေလာ့ဂ္ မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္ ေရးသားလာခဲ႔ေသာ္လည္း၊ ၾကားတြင္ ေန႔စဥ္ စာေရးသားရန္ ႏွင့္ ဆုိဒ္ကုိထိန္းသိမ္းရန္ အခ်ိန္ အခက္အခဲေၾကာင့္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ရပ္နားခဲ႔ရပါသည္။

ထုိသုိ႔ ရပ္နားစဥ္ ကာလမ်ားတြင္ Facebook ေပၚမွာ စာတုိ စာစမ်ား ဆက္လက္ ေရးသားခဲ႔ ေသာ္လည္း၊ ထုိမွ တဆင့္ စာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အား တင္ျပရသည္မွာ အားပါး တရ သိပ္မရွိလွပါ။

ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ ရႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ကုိ ရွာေဖြ သတ္မွတ္ၿပီး ယခု ေအာင္အင္ဖုိ ဘေလာ့ဂ္ ကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြင့္ၿပီး ေရးသားလုိက္ပါသည္။

စာဖတ္လာသူ ပရိတ္သတ္မ်ားအား ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ ႀကိဳဆုိလုိပါသည္။

No comments yet

အျခားဖတ္စရာမ်ား -

စာဖတ္သူ၏ မွတ္ခ်က္ ေရးသြင္းရန္

(မွတ္ခ်က္ေရးသြင္းသည့္အခါ အမည္ႏွင့္ အီးေမးလ္ လိပ္စာထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာကုိ အမ်ားျမင္ေအာင္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ပါ။)

မွတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိျပဳရန္