ေပးစာမ်ား

စာဖတ္သူမွ ေပးစာမ်ား


ဤ ဘေလာ့ဂ္ စီစဥ္ တင္ဆက္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာဖတ္သူမ်ားမွ ေဝဖန္ အႀကံေပးစာမ်ား၊ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ မွတ္ခ်က္ ေရးသြင္းေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ေရးသြင္းလာသည့္ စာမ်ား အေပၚတြင္ တစ္ဦးခ်င္း စာမျပန္ႏုိင္ခဲ႔ပါလွ်င္လည္း၊ ေရးသြင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဤ ဘေလာ့ဂ္ စီစဥ္သူမ်ားက အေလးထားၿပီး မွတ္သား စဥ္းစားပါမည္ကုိ သိေစအပ္ပါသည္။

စာဖတ္သူ၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

  1. Hi,

    Can you publish in pdf format and link to download for your stories? Also, can you make “Thai Ka Chae Thel” series like “1 to 10” “2 to 20” etc. to pdf and link for download will be nice for readers. If you do not want to post it on the web then, will you send me the pdf to email instead? Like Burmese Classic books site, you can able to download and read anywhere anytime without internet .

    Just an idea for your stories I have for you. If you can do this, that is great and really appreciated.

    1

    0

စာဖတ္သူ၏ မွတ္ခ်က္ ေရးသြင္းရန္

(မွတ္ခ်က္ေရးသြင္းသည့္အခါ အမည္ႏွင့္ အီးေမးလ္ လိပ္စာထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာကုိ အမ်ားျမင္ေအာင္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ပါ။)

မွတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိျပဳရန္