ဆက္သြယ္ရန္

စာေပးပုိ႔ရန္ ပုံစံ


ဤ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားအား စီစဥ္ႀကီးၾကပ္သူမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ပင္တုိင္ စာေရးသူ ထံသုိ႔ တုိက္ရုိက္ စာေရးသား ေပးပုိ႔ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ျဖည့္စြပ္ ေရးသား ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ စာဖတ္သူ ၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ေဝဖန္ခ်က္စာမ်ား အတြက္ကုိမူ သက္ဆုိင္ရာ စာမ်က္ႏွာ (သုိ႔မဟုတ္) စာစုမ်ား ေအာက္မွာသာ မွတ္ခ်က္ အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေရးသား ေပးေစလုိပါသည္။