ဆုိဒ္ကုိ အသစ္ျပင္ဆင္ စာျပန္ေရးျခင္း

ဤ ဘေလာ့ဂ္ မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္ ေရးသားလာခဲ႔ေသာ္လည္း၊ ၾကားတြင္ ေန႔စဥ္ စာေရးသားရန္ ႏွင့္ ဆုိဒ္ကုိထိန္းသိမ္းရန္ အခ်ိန္ အခက္အခဲေၾကာင့္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ရပ္နားခဲ႔ရပါသည္။ ထုိသုိ႔ ရပ္နားစဥ္ ကာလမ်ားတြင္ Facebook ေပၚမွာ စာတုိ စာစမ်ား ဆက္လက္ ေရးသားခဲ႔ ေသာ္လည္း၊ ထုိမွ တဆင့္ စာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အား တင္ျပရသည္မွာ အားပါး တရ သိပ္မရွိလွပါ။